توضیحات آگهی

۷۰۰ متر زمین مناسب بلند مرتبه سازی در شهر ساحلی سرخرود
بافت مسکونی
فاصله تا ساحل ۳۰۰ متر
بر مناسب
عرض گذر : ۳۵ متر
موسوی